Проект за “Технологична модернизация”


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация“. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз.

 

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG-RRP-3.004-0668-C01.

 

Срок на изпълнение: 12 месеца

 

Място на изпълнение: гр. Плевен

 

Обща цел: Постигане  на устойчив растеж и развитие на „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД, през средносрочния период 2024г. – 2026г., чрез разширяване на дейността и повишаване на производствения капацитет на предприятието.

 

Обща стойност на разходите: 360 000.00 лв., от които 180 000.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.


Договор № BG-RRP-3.004-0668 „Технологична модернизация в предприятието“. Краен получател на помощта: „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Национален план за възстановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от  „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД.