Иновации и конкурентоспособност – BG16RFOP002-2.001

EU фондове

EU фондове

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Фирма „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД – гр. Плевен започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.
Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.001-0275-С01/23.12.2015
Наименование на договора за безвъзмездна помощ:
Подобряване на производствения капацитет в „Милен Цоков“ ЕООД
Срок на изпълнение: 18 месеца
Място на изпълнение: гр.Плевен
Общ размер на допустимите разходи:  222 377.86 лева
Размер на безвъзмездната помощ:  155 664.50  лева
Планирани дейности:

Дейност за подобряване на производствените процеси;

Дейност за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност на производствения процес;

Кратко описание на проекта:

С реализацията на настоящия проект, производственият капацитет на фирмата ще бъде увеличен с 50% чрез закупуване и внедряване на Екструдер за производство на фолио от полиетилен с ниска (LDPE) и висока плътност (HDPE). В резултат от внедряване на екструдера, в края на тригодишния период на бизнес плана, производството на „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД ще бъде увеличено с 35%, в сравнение с 2014г. В допълнение, повишеният капацитет ще даде възможност за стъпване на международния пазар и реализиране на минимум 10% износ от общия обем на произведената продукция.

———————–

Проект № BG16RFOP002-2.001-0275-С01, „Подобряване на производствения капацитет в „Милен Цоков“ ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Процедура за определяне на изпълнител “Избор с публична покана”

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Екструдер за производство на фолио от полиетилен с ниска (LDPE) и висока плътност (HDPE) – 1 брой

Изтегли документите