Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.073-3627-C01/14.07.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Фирма „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД – гр. Плевен започна изпълнението на проект по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.073-3627-C01/14.07.2020 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

Срок на изпълнение: 3 месеца

Място на изпълнение: гр. Плевен, Източна индустриална зона, ул. „Гривишко шосе“ № 1

Общ размер на допустимите разходи: 10 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 10 000,00 лева

Проектът цели да се осигури оперативен капитал на фирмата, необходим  за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

————————————— www.eufunds.bg —————————————

Проект № BG16RFOP002-2.073-3627-C01/14.07.2020 г., „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.