Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.040-0910-C01

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

В качеството си на бенефициент по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-0910-C01,                „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016г. с предмет:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на машини за производство на пластмасови опаковки за целите на проект „Подобряване на технологичните възможности и производствения капацитет в „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД““

Обособена позиция 1:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за производство на торби за смет с връзки и с меки извити дръжки – 1 бр.“

Обособена позиция 2:

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Флексопечатна машина – 1 бр.“

Офертите се подават в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционните фондове (ИСУН), секция „Е-тръжни процедури“ (https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index).

Краен срок за подаване на офертите – 02.04.2021г. (23:59 часа).

Документи, свързани с проекта:

documents_BG16RFOP002.rar

Мостри: