Договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP002-2.089-2435-C01

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 „МИЛЕН ЦОКОВ“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.089 – „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: № BG16RFOP002-2.089-2435-C01/13.10.2021 г.

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Срок на изпълнение: 3 месеца;

Общ размер на допустимите разходи: 50 000,00 лева

Размер на безвъзмездната помощ: 50 000,00 лева